Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šifrovanie

4. 10. 2006

ŠIFROVANIE
-časté miešanie pojmov kódovanie a šifrovanie.
-kódovanie má za cieľ umožniť ukladanie informácií (zvyčajne ich číselnou reprezentáciou) či uľahčiť ich prenos, šifrovanie sa snaží o „znečitateľnenie“ dokumentu pre toho, komu nie je určený – ide teda o utajenie obsahu.
-na dešifrovanie zašifrovanej správy musíme poznať i akési heslo či kľúč.

SYMETRICKÉ
-to, čo si pod pojmom šifrovanie predstaví väčšina ľudí.
-používa sa jediný kľúč, ktorým možno dokument zašifrovať i dešifrovať.
-niečo podobné ako trezor – každý, kto má kľúč, môže si ho otvoriť a prezrieť dokumenty uložené v ňom, ako aj vkladať ďalšie dokumenty.
-ak sa niekomu kľúč dostane do rúk, mohol by si ho „skopírovať“ a získať tak prístup kedykoľvek.
-Napr.: Veľmi jednoduchá šifra na detské hry by mohla vyzerať napríklad takto – každé písmenko „zväčšíme“ o 2, teda namiesto A napíšeme C, namiesto B bude D atď. Text AHOJ by po zašifrovaní bol CJQL.

Táto šifra sa nazýva posuvná šifra (shift cipher). Ak zašifrovanú správu pošleme príjemcovi, tomu stačí vedieť, aký postup sme použili, a poznať správny kľúč. Čo je v tomto prípade kľúčom? Je to číslo 2, o ktoré treba zase „zmenšiť“ každé písmenko zašifrovanej správy.

-čo ak sa zašifrovaná správa dostane do rúk nepovolanej osobe, ktorá nepozná kľúč? Ak bude mať záujem dozvedieť sa obsah správy, asi mu v tom nezabránime, je veľmi ľahké túto jednoduchú šifru nalomiť i použitím toho najnevýhodnejšieho útoku, tzv. útoku hrubou silou (brute-force attack), ktorý vlastne predstavuje skúšanie všetkých možností.
-koľko je tých všetkých možností? Ak budeme predpokladať iba písmenká bez diakritiky, máme toľko možností, koľko je písmen v abecede (26), vlastne o jednu menej, pretože „zvýšenie o 0“ nemá význam.
-môžme uvedenú šifru zlepšiť, a to tak, že nebudeme písmenká konštantne „zvyšovať“ (vlastne posúvať abecedu), ale ich úplne rozhádžeme. Napríklad namiesto A bude R (A -> R), B -> D, C -> K, D -> Z a pod. Takáto šifra sa nazýva substitučná šifra (substitution cipher) a spomenutá posuvná šifra, ktorou sme sa zaoberali, je len jej podmnožinou. Čo je vlastne kľúčom pri substitučnej šifre? Už to nie je jediné číslo, ale celé usporiadanie, teda tzv. permutácia – ide o usporiadanú množinu 26 písmen, ktorá by sa v našom príklade začínala [R, D, K, Z...]. Existuje 26! rôznych kľúčov, čo je asi 4 × 1026.

Je to veľmi veľa, a preto sa táto šifra na prvý pohľad zdá pomerne silná. Lenže pozor, na šifru vôbec netreba útočiť hrubou silou! Predpokladajme, že poznáme prvé slovo pôvodného textu, napr. AHOJ. Potom už poznáme zámenu 4 písmen. Ak ich dosadíme v celom texte na príslušné miesta, môžeme začať postupne hádať – dopĺňať písmenká tam, kde sa akosi „hodia“.

-pre každý jazyk možno vytvoriť určitú tabuľku pravdepodobnosti výskytu jednotlivých písmen v bežnom texte, napr. v anglickom jazyku je najčastejším písmenkom E (p = 0,127 s veľkým náskokom), takže ak máme pred sebou zašifrovaný anglický text, zistíme si najčastejšie sa vyskytujúce písmeno v zašifrovanom texte a môžeme ďalej predpokladať, že vyjadruje písmeno E. Podobne sa dajú podľa výskytu usporiadať i dvojice a trojice písmen (v angličtine dvojice TH, HE, IN..., trojice THE, ING, AND...).

Po nacvičení postupu dokážeme text dešifrovať za menej ako hodinu. Čím je dlhší, tým lepšie pre útočníka. A ak využijeme pomoc počítača, ktorý nám veľmi rýchlo vie vykonať štatistickú analýzu a „dosádzať“ písmenká, šifru nalomíme prakticky hneď.

-keby sme spojili viacero takýchto jednoduchých šifier (text zašifrujeme najskôr jednou, potom tento zašifrovaný text opäť zašifrujeme, ale už inou šifrou – kľúčom by bola postupnosť všetkých použitých čiastkových kľúčov), získame už pomerne silnú šifru, ktorú je veľmi obťažné nalomiť. Takto fungujú i známe symetrické šifry DES (Data Encryption Standard) a AES (Advanced Encryption Standard).

-špičkovým algoritmom je v súčasnosti algoritmus IDEA (International Data Encryption Algorithm) publikovaný v roku 1990. IDEA s 128-bitovým kľúčom je dnes považovaný za bezpečný.

ASYMETRICKÉ
-veľmi významným krokom v kryptografii bolo vytvorenie postupov asymetrického šifrovania.
-namiesto jediného kľúča, ktorý slúži zároveň na šifrovanie i dešifrovanie, sa tu používa dvojica kľúčov (key pair). Ak jedným z nich správu zašifrujeme, možno ju dešifrovať iba tým druhým. Pochopiteľne, tieto dva kľúče sú akosi matematicky zviazané, teda patria k sebe a boli spolu vygenerované. No platí, že znalosť jedného z dvojice kľúčov nepostačuje na získanie toho druhého.
-najpopulárnejším asymetrickým šifrovacím algoritmom je algoritmus RSA (River, Shamir, Adelman), ktorý sa používa s rôznou dĺžkou kľúča, napr. 1024 bitov. Tento algoritmus sa nepodarilo ešte nikomu zlomiť a je považovaný za dostatočne bezpečný. RSA algoritmus sa môže použiť napríklad na prenos tajného DES kľúča druhej strane (tento DES kľúč sa vygeneruje na počítači odosielateľa náhodným spôsobom) a v ďalšom sa potom už pre vzájomnú komunikáciu používa algoritmus DES, pretože ten, ako už bolo spomenuté, je rýchlejší (t.j. proces šifrovania a dešifrovania trvá omnoho kratší čas ako pri asymetrickom šifrovaní). Toto však platí iba pre jedno spojenie (communication session). Pri nadviazaní ďalšieho spojenia sa vygeneruje nový DES kľúč, pošle sa druhej strane zašifrovaný algoritmom RSA, atď.

 

ELEKTRONICKÝ (DIGITÁLNY) PODPIS
-digitálny odtlačok správy vygenerovaný odosielateľom, sa zašifruje pomocou asymetrického algoritmu šifrovania, pričom odosielateľ digitálny odtlačok zašifruje (podpíše) svojím tajným kľúčom.
-čo sa týka funkčnosti, elektronický podpis je vlastne alternatívou tradičného ručného podpisu. Má za úlohu potvrdiť, že podpisujúci je skutočne ten, za ktorého sa vydáva a že súhlasí s obsahom podpísaného dokumentu.

Prednosťou elektronického podpisu je, že na rozdiel od klasického podpisu, ktorého overenie v prípade sporných situácií dokáže len znalec – grafológ (ale ani jeho výrok nemusí byť vždy jednoznačný a naisto správny), elektronický podpis je vždy jedinečný, keďže je istou jedinečnou kombináciou znakov (vytvorených definovaným matematickým postupom). Vďaka tomu výsledkom overovania elektronického podpisu je vždy výrok „áno“ alebo „nie“ so 100 % istotou.

Ďalšou odlišnosťou elektronického podpisu v porovnaní s klasickým je, že elektronický podpis (kombinácia znakov – núl a jednotiek) je závislý od obsahu dokumentu, ktorý podpisujete. To znamená, že ak by došlo k zmene obsahu podpísaného dokumentu (či už nejakou treťou osobou alebo poruchou pri prenose podpísaného dokumentu po internete), pri overení elektronického podpisu sa to hneď ukáže – odborne povedané EP zaručuje integritu správy (že pri prenose nedošlo k zmene obsahu správy). Okrem toho elektronickým podpisom nie je možné podpísať prázdny dokument („prázdny papier“) a naviac elektronický podpis je neprenosný na iný elektronický dokument (pretože závisí od obsahu podpísaného dokumentu). -autentifikácia. Ide tu o rozpoznanie a jednoznačnú identifikáciu osoby podpisujúcej určitý dokument. To znamená, že osoba, ktorej je dokument určený, má istotu, že odosielateľ je skutočne tá osoba, za ktorú sa vydáva.

-integrita. Integrita správy zaručuje to, že poslaný dokument sa dostal k adresátovi v nepozmenenej podobe, t.j. že to, čo odosielateľ odoslal, je skutočne to, čo prijímateľ dostal. -nepopierateľnosť. Nepopierateľnosť znemožňuje podpisujúcemu tvrdiť, že podpis nie je jeho a že to nebol on, kto daný dokument podpísal a odoslal. To znamená, že odosielateľ nemôže neskôr poprieť, že on poslal daný dokument. -šifrovanie

EPCERTIFIKÁT
-elektronický dokument podpísaný súkromným kľúčom certifikačnej autority.
-obsahuje verejný kľúč majiteľa certifikátu a ďalšie údaje týkajúce sa certifikátu ako aj držiteľa certifikátu – sériové číslo certifikátu, meno majiteľa, typ certifikátu, meno CA (Certifikačnej autority), elektronický podpis CA, dobu platnosti certifikátu a prípadne aj nejaké ďalšie údaje. -CA svojím podpisom na certifikáte potvrdzuje, že majiteľom verejného kľúča obsiahnutého v certifikáte je skutočne ten, kto je v popise certifikátu uvedený.

CERTIFIKAČNÁ AUTORITA (CA)
-inštitúcia, ktorá vystavuje certifikáty používané na identifikáciu majiteľa verejného šifrovacieho kľúča. S
-svojou funkciou sa podobá na štátneho notára.
-na Slovensku sú v súčasnosti 8 CA (najznámejšie sú PSCA, CA VÚB, D. Trust CA, CA Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu (EVPÚ) – tieto 4 sú zároveň aj všetky Akreditované CA (ACA) na Slovensku (akreditované NBÚ) )

ĎALŠIE ZÁKLADNÉ POJMY

  • Autentifikácia – rozpoznanie a jednoznačná identifikácia osoby podpisujúcej určitý dokument. Potvrdenie, že odosielateľ je skutočne tá osoba, za ktorú sa vydáva.
  • Časová pečiatka – potvrdenie, že nejaký dokument existoval v danom čase.
  • Digitálny odtlačok – digitálny odtlačok je súhrn, zhrnutie správy. Digitálny odtlačok je pevnej dĺžky (nezávislej od dĺžky správy) a vypočíta sa pomocou tzv. hash funkcie.
  • Ok. To bolo všetko
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

https://34.87.76.32:889/

(ThomasScall, 2. 10. 2022 14:09)


https://34.87.76.32:889/

детский отдых

(Helenroday, 2. 10. 2022 11:18)

Rikisweb - Clanky - Sifrovanie
-
Admin - ":
Детский отдых – это отличный способ привить ребенку самостоятельность, приучить к активности.
Найти интересный, активный отдых для ребенка становится сложной задачей для его родителей.
Мы предлагаем вам выбрать нашу программу для лучшего активного детского отдыха в ДОЛ РИТМ:

- детский оздоровительный лагерь: https://dol-ritm.ru
- летний лагерь 2022: https://dol-ritm.ru/about.html
- дол ритм: https://dol-ritm.ru
- летний оздоровительный лагерь: https://dol-ritm.ru
- детский отдых в подмосковье: https://dol-ritm.ru

путевка в детский лагерь

(Helenroday, 2. 10. 2022 9:23)

Rikisweb - Clanky - Sifrovanie
-
Admin - ":
Детский отдых – это отличный способ научить ребёнка быть самостоятельным, приучить к активности.
Найти интересный, активный отдых для своего чада становится затруднительной задачей для его родных.
Мы предлагаем вам выбрать нашу программу для лучшего активного детского отдыха в ДОЛ РИТМ:

- осенние смены в лагерях 2022: https://dol-ritm.ru/news/5-programma-osennej-smeny-2022-god.html
- дол подмосковье: https://dol-ritm.ru
- детский отдых 2022: https://dol-ritm.ru
- детский отдых в подмосковье: https://dol-ritm.ru
- дол ритм: https://dol-ritm.ru

real estate

(Kraigbialf, 2. 10. 2022 2:22)

does anyone here invest in real estate?

performance forget

(RandyReepe, 2. 10. 2022 0:34)

https://www.toplightphotography.com/profile/dollygemme17645870/profile Наказание за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры россия https://soulzfitness.com/profile/melvinsudbrock18881951/profile Играть в игровой автомат обезьянки 2 https://treeoflifeinstitute.org/profile/sarancastillero10241679/profile Играть в демо игровые автоматы вулкан бесплатно и без регистрации https://madabel.com/profile/jewellredfear9993946/profile Играть в слоты 777 онлайн бесплатно https://www.wstarot.com/profile/fernandopy19734880/profile Заработок в онлайн казино миф или реальность https://www.prentissanais.com/profile/rosinahren10160759/profile Вулкан онлайн на деньги скачать https://www.liveyourideallife-coaching.com/profile/alexisivrin18956001/profile Слот игровые аппараты

officer rude

(Terrytum, 1. 10. 2022 0:44)

https://www.theofficialgoldenluxe.com/profile/liliavosberg1039005/profile Вулкан онлайн регистрация играть демо казино https://www.mtonalmusic.com/profile/jameyhopfer9625990/profile Бездепозитные бонус от казино онлайн за регистрацию https://www.ment-group.com/profile/johniekley11686396/profile Игры азартные автоматы играть за деньги https://www.uda488.com/profile/dexterferon5946121/profile Играть на реальные деньги в игровые автоматы с выводом денег на карту сбербанка https://www.rutulobi.com/profile/curtgerwe6232485/profile Игровые автоматы с гаджетами https://www.highfidelitysoundlabs.com/profile/margarettgarzon5640445/profile Slotoking casino бездепозитный https://www.cmcovidtf.com/profile/javiergilder12625867/profile Betwinn casino com отзывы о выплатах
https://eunaweb.com/v1/community/profile/prokach_casino43087215/ Сайт вулкан казино без регистрации бесплатно https://nudies.club/groups/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc/ Второй игровой автомат машинариум https://robotex.ee/foorum/profile/prokach_casino14043165/ Игромания игровые автоматы без регистрации бесплатно

I thank for the information, now I will not commit such error.

(DwainSic, 30. 9. 2022 11:58)

You are not right. I am assured. I can prove it. Write to me in PM, we will communicate.
https://gay0day.com/search/tim-kruger-and-bruno-boni-waybig/
https://thetranny.com/videos/61210/carla-novaes/

аренда минивена в Москве

(Jani, 30. 9. 2022 9:00)

аренда минивена в Москве

Gdzie obserwować celuloidy online wewnątrz bezskutecznie? Lista najekonomiczniejszych ścian 2022!

(Lemuelfed, 30. 9. 2022 7:07)

Dokąd postrzegać obrazy online za nadaremnie? Specyfikacja najciekawszych okolic 2022!

Gdzie dostrzegać negatywy online pro bezinteresownie? Specyfikacja najmocniejszych postaci 2022!

Wszelki spośród nas czci iść do kina azali spostrzegać slajdy online w necie. W ubiegłych niemało latkach w Polsce nieporównanie poszerzyła się podaż zaś baza celuloidów osiągalnych nadmiernie doradztwem netu. Długą kreację odegrała w obecnym rozkwit dzienników VOD – rozwój Netflixa, Player czyli CDA Premium. Każdorazowy spośród ostatnich dzienników świadczę drogę obserwowanie najoryginalniejszych celuloidów przyimek pułapu w cechy HD na smartfonie, tablecie bądź blaszaku. Starczy kontakt do netu dodatkowo umiemy spoglądać uwielbiaj zainkasować wzięty slajd na pecet, jaki zobaczymy nieszybko np. w etapie dróg zapędem.

Ciekawe dzienniki VOD dogodne w Polsce!
Rozrost serwisów VOD w Polsce diabelnie wyrównał. Zbyt rzeczą Netflixa, jakiego podaż istnieje najdziwniejsza ze sumarycznych dzienników, napawa się on podobnie najwspanialszą powagą. Niedaleko zanadto przedtem umieszcza się HBO GO, Player lub TVP VOD. Znacznym staraniem napawa się zarówno tuzinkowe również respektowane CDA, od niezniszczalnego frazeologizmu w niepodzielnej kotki CDA Premium odsłaniają zbytnio umowną kwotą uczciwe wyroby audiowizualne – podbudowa slajdów online bez zasięgu szacuje szybko nieledwie 6300 posady. Ponad istnieje w czym wyłapywać dodatkowo co znajdować. Z niezachwianego przebiegu o przystępną powagę z negatywami online pokonuje budowa Disney+ z filmami plus przypowieści Walta Disneya, której kolekcja egzystuje poważnie imponująca. Facebook więcej porwał się streamingiem zdarzeń gimnastycznych na gorąco plus egzaminowaniem długotrwałych slajdów online – w 2017 roku w STANOM zapoczątkowała podstawa Facebook Watch. W Polsce premierę brała w 2018 roku też jakże w sukcesu Disney+.

Ściany spośród celuloidami online za bezsensownie oraz lilak progu – 2022
Dla moc osobowości kandydatura serwów VOD egzystuje upłynnienie melancholijna także brakuje najatrakcyjniejszych kanclerz obrazów. Określają się na oglądanie filmów online zanadto bezinteresownie w mroczniejszej w cesze na stronach, które udostępniają regularnie bezprawne reprodukcje przedmiotów audiowizualnych. Patrzenie ich nie konstytuuje uchybienie pełnomocnictwa niepowtarzalnego lecz odstępowanie istnieje poprzednio skryte, nadmiernie co wisi przygana kary kochaj zabranie samodzielności.

czytaj wiecej https://efilmen.pl

Аренда автобуса в Москве

(Nell, 29. 9. 2022 23:41)

Аренда автобуса в Москве

цветной картридж для принтера hp

(Marinaapy, 29. 9. 2022 8:26)

Здравствуйте дамы и господа!
https://drive.google.com/file/d/1zAyNo7EsOmhmlRWSMBRtfxA4dC07_ffp/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию сервис оргтехники и продажу расходников для дома и офиса.Наша организация «КОПИМЕДИАГРУПП» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Заправка картриджей Минск – это скрупулезная и ответственная работа, так как от нее зависит рабочий процесс всей компании или распечатка важного документа. Малейшая ошибка или недоделка приведет к перебоям в работе заказчика, и соответственно к потере нашей репутации и прибыли. Для нас на первом месте стоит репутация, которую мы заработали нелегкими и долгими годами труда. Поэтому выполняя очередной заказ на заправку принтера или ксерокса, мы думаем о клиенте и с полной ответственностью можем гарантировать как качество, так и быстрое исполнение работы. Заявку на вызов Вы можете оставить как на сайте, так и по телефону. Так же в Online чате сбоку. Наш оператор обговорит удобное для Вас время, и наши специалисты прибудут точно в срок. Качество наших работ всегда на высшем уровне, так как у нас работает лучшая команда профессионалов!Рады предложить нашим клиентам:Заправка картриджей с выездом на дом и офис.Ремонт и восстоновление картриджей.Прошивка любого лазерного принтера.Настройка принтера (wi-fi, установка драйверов на компьютер).Замена термопленки и роликов захвата бумаги.Купить картридж к любому лазерному картриджу.Для заказа мастера просто позвоните по указанным телефонам или оставьте завку, выбрав свою модель!

https://35.193.189.134/

(ThomasScall, 29. 9. 2022 0:20)


https://35.193.189.134/

fly weak

(RandyReepe, 28. 9. 2022 0:44)

https://www.ptmarketergroup.com/profile/dickgarritson200596/profile Флеш игры онлайн бесплатно играть игровые автоматы https://www.auroraroseflowerfarm.com/profile/floreneveenstra15269576/profile Slot v casino сайт https://erindaledesign.com/profile/claudioplantenga17688785/profile Зеро в рулетке выигрыш https://www.golfinstituteschools.com/profile/samsetter17360450/profile Слот 2 войны и 2 войны переиздание скачать flac https://www.jaald.com/profile/troynored4681878/profile Игровые автоматы по 1 копейке играть онлайн https://piperdominguez.com/profile/garrettleota4020194/profile Игровые автоматы кыргызстана https://www.thecountryclairvoyant.com/profile/zaidaroute11880709/profile Зайти на вавада

аренда минивена в Москве

(Donna, 27. 9. 2022 9:00)

аренда минивена в Москве

Аренда автобуса в Москве

(Marisol, 27. 9. 2022 5:33)

Аренда автобуса в Москве

Аренда микроавтобуса в Москве

(Melanie, 27. 9. 2022 3:22)

Аренда микроавтобуса в Москве

circumstance sleep

(Douglasnab, 24. 9. 2022 4:36)

RAD 140 is considered one of the more potent SARMs, possessing superior anabolic effects to testosterone propionate in animal trials (mg per mg).Miami and around the US.Your metabolism is boosted slightly, which increases lipolysis.The IFBB have come out with a completely different reason as to why Kai Greene is absent, with one promoter claiming that it was due to Kai not signing his Mr Olympia contract in time. https://colab.research.google.com/drive/1X-L56oqNLh-v3s82acuqS8DfaQ4LHdw4 Buy steroids ukraine https://colab.research.google.com/drive/1BveGWdIPjL4OESqHE5tlfjLktRBKU46A Yellow diet pills https://colab.research.google.com/drive/1yOXhfF1kttQI63MennbBXr4SpxOPfjTl Anabolic steroids for sale durban By doing a very short research, you would find that the legal steroid Anadrole, which is actually a supplement, doesn’t have any amount at all of Oxymetholone.Proviron & Winstrol Cycle. https://colab.research.google.com/drive/1GCfzkN5oWbsy72JrL51qfZuSySGfg3CD Buy anabolic steroids online ireland https://colab.research.google.com/drive/1jXdWVWm4Hr_zpXEV48YWLFbNWUK5LTSV Methenolone enanthate recipe https://google.vg/url?q=https://colab.research.google.com/drive/1D30zMf0VkSbJ4CeIKFIt6vsH7ueLsDFH Anabolic steroid cycles for bodybuilders https://colab.research.google.com/drive/1p9nfDK8H6BMeGgPMEVAY9ZTBpHzmHWvO Steroids to help build muscle https://colab.research.google.com/drive/1zouwbk3FxGaAQgWJ7i1nj2jdS0KPwE87 Steroid hormones ppt presentation While dosages vary by brand, strength is best explained as follows: For lean mass you should aim for a total dose of 150mg per week.Should You Use Legal Steroids?Tire suas dúvidas - perfil de membro > perfil página.Prohormones vs Steroids – Which is more Effective?

Come and fuck me, baby! I wanna suck your prick and balls. So wake up and let me in!

(AlbinaJof, 23. 9. 2022 1:59)

Come up and fuck me! I wanna suck your cock and balls. So wake up and find me there https://cutt.ly/suckgirl I can’t wait any longer. Will get on my knees and suck you off!
This offer comes once in a lifetime.

керамогранит geotiles

(JesseWhafe, 22. 9. 2022 2:36)

https://penza-post.ru/pokupaem-ventiljator-dlja-vannoj.dhtm

Керамика - Керамическая плитка Alma Ceramica. Коллекция WOOD/UNO

В Магазин плитки Дом Керамики мы рады предложить Вам коллекцию NAPOLI бренда COLORI VIVA по ценам от 578.44 рублей за Мозаика, а также сопутствующие товары. Огромный выбор и гибкая ценовая политика.

купить стеклянные двери в минске

(Bogdanoye, 22. 9. 2022 1:50)

Приветствую Вас друзья!
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1dvAKJyEOOME6UOwkqlaXD570mM28fJWy/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Офис сегодня – это не пыльная комната в панельном здании, а лицо компании, его визитная карточка. Во многом это определяет интерьер, но также огромное значение имеют дверные конструкции и стеклянные перегородки в офисе. Появившись в качестве перегородок достаточно давно, стеклянные стены использовались чаще всего просто в качестве разделителя помещения, и только недавно они вошли в список интерьерных изюминок. В своих конструкциях мы используем стекло от лучшего мирового производителя листового стекла AGC GLASS EUROPE.
От всей души Вам всех благ!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66

následující »